Make your working day

More convenient by Makub

What Makub will help you ?

Feature

สะดวกในการลงเวลาเข้า - ออกงาน

ดูรายการเข้า - ออกงาน

และลดภาระงานเอกสารของฝ่ายบุคคล

ลดการใช้อุปกรณ์

สามารถนำไปใช้กับงาน

ที่ต้องการออกนอกสถานที่บ่อยๆ ได้

การลงเวลาเข้า - ออกงาน ด้วย Makub

ทำให้การลงเวลาเข้างานของคุณสะดวกมากขึ้นกว่าที่เคย

ยื่นแบบฟอร์มการลา เมื่อป่วย หรือต้องการลาพักร้อน

ด้วย Makub และรับแจ้งเตือนเมื่อได้รับการอนุมัติ

ตรวจสอบรายงารการลงเวลางานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้างการนัดหมาย และส่งเชิญประชุมได้ในขั้นตอนเดียว

การลงเวลา เข้า - ออกงาน

การลา

การลงเวลา เข้า - ออกงาน

การนัดหมาย

ตรวจสอบข้อมูลประจำวัน ของพนักงานที่เข้า - ออก โดยรายงาน

ข้อมูลเบื้องต้น เช่น จำนวนคนมาสาย หรือขาดงาน เป็นต้น

ผู้ดูแลสามารถดูรายงาน การลงวลา เข้า - ออกงาน ของ

พนักงานทุกคน

แดชบอร์ด

รายงารการลงเวลา เข้า - ออกงาน

Contact Us

info@makub.me

Copyright © 2016 YMMY All rights reserved.